Zwart geld

HR 2001, 195 Zwart inkomen netto vergoeden
Schadevergoeding. Begroting toekomstige schade. "Zwarte" nevenactiviteiten; bruto- of nettovergoeding. In de toekomst te lijden schade moet worden begroot na afweging van de goede en kwade kansen. Bij de begroting van de omvang van de schade als de onderhavige, te weten schade door arbeidsongeschiktheid wegens gemist overwerk en gemiste nevenwerkzaamheden, zal de rechter aan de hand van de beschikbare gegevens moeten vaststellen en eventueel moeten schatten welk netto-inkomen de gelaedeerde zou hebben genoten of zou hebben kunnen genieten indien ter zake van de beloning zou zijn overeengekomen dat belasting en premie zou worden ingehouden. Er is slechts voldoende grond om bij de begroting van de schade uit te gaan van een bruto-vergoeding indien en voorzover aannemelijk is dat degene voor wie de gelaedeerde "zwart" werkte, bereid was geweest c.q. zou zijn gebleven (alsnog) de verschuldigde belasting en premie volledig voor zijn rekening te nemen

Schadeposten