Buitengerechtelijke kosten

2015 Incassokosten, WIK/BIK
2008 Honoraria van Belangenbehartigers in Letselschadezaken Faure.
2004-08-01 Beleid BGK letsel Ameyde.
2001-04-01 Buitengerechtelijke kosten, administratiekosten tabel.
2000-01-24 Kg Middelburg BGK verband met hoofdsom.


Algemeen.
Administratiekosten.
Advocaten.
Dubbele kosten.
Eigen schuld.
Hoogte.
No cure no pay.
Overheid.
Rechtsbijstandverzekeraar.
Regresnemers.
Relaties (inloggen).
Werkgever.
Tuchtrecht.

Schuldvraag zie ook hoogte

Algemeen

Eerste BGK arrest LLIC / Drenth HR 3-4-1987 NJ 88, 275
De buiten­gerechtelijke kosten komen als kosten ter vaststelling of verhaal van scha­de voor vergoeding in aanmerking mits deze redelijk gemaakt en in hoogte redelijk zijn.

Administatiekosten

VOA deskundigenkosten administratiekosten Amev Staat HR 16-10-1998, RvdW 1998, 184.
Voor 39 zaken heeft het Ministerie werkzaamheden verricht die als algemene kosten kunnen worden gekwalificeerd. Deze kosten zijn forfaitair berekend. De schade is prompt betaald zonder discussie over schuldvraag. Deze kosten moeten worden aangemerkt als kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening buiten rechte welke redelijkerwijze noodzakelijk waren. De begroting dient te gebeuren op de wijze die het meest in overeenstem­ming is met de aard ervan. De vaststelling kan niet op eenvoudige wijze gebeuren. Het Hof schat met juistheid de kosten op 50% van de gevorderde kosten op forfaitaire basis.

Advocaten

Hoogte specialisatie belang LSA geschillencie 25-5-1999, NPs 1999, nr 7/8
De factor specialisatie bij de bepaling van de hoogte van het honorarium weegt in beginsel zwaarder dan de factor belang. In het geval dat het belang van f 1,7 miljoen zeer ver verwijderd lag van hetgeen de verzekeraar had aangeboden voor deze zwaarste categorie van letselschade is reden om de factor belang even zwaar als specialisatie te laten wegen. Een redelijk uurtarief dat gevorderd kan worden van de verzekeraar bedraagt voor de periode 1992 t/m 1995 f 545 en voor 1996 t/m 1997 f 580 exclusief BTW, daargelaten wat van de cliënt kan worden gevorderd.

Advocaten Rijpma factor arbitrage Bouman 18-9-1992
Het staat Rijpma vrij een factor 1,5 te hanteren voor de vast­stelling van zijn honorarium voor toepassing van zijn specialistische kennis.

Dubbele kosten

Deskundigenkosten dubbele belangenbehartiging 6:96 BW
Het is allleszins redelijk dat de advocate die de belangen van de benadeelde behartigde deskundige letselschadebijstand heeft ingeroepen. De daaraan verbonden kosten zijn ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid alsmede ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Kg Eindhoven 24-6-1999 (dossier 8901645).

Hoogte

Hoogte deskundigenkosten redelijkheid vordering matiging Rb Breda 13-6-1995 VR 13-6-1995 VR 95, 24
Bij f 3450 volstaat 15%

Hoogte deskundigenkosten redelijkheid verhouding vordering matiging HR 9-12-1994, NJB 6-1-1995, 273c
Het oordeel dat de gevorderde buitengerechtelijke kosten aanzienlijk dienen te worden gematigd is juist. Bij een vordering van f 3000 zijn buitengerech­telijke kosten van ruim f 2800 excessief. Die verhouding is voldoende reden om te matigen tot f 741, uitgaande van een vorde­ring van f 1500 bij 50% a.s. waarbij de rechtbank uitging van de het door de kantonrechter Amster­dam doorgaans gehanteerde tarief voor buitengerechtelijke kosten.

Hoogte deskundigenkosten verhouding schade Kg Rotterdam NJ 93 501
Een verhouding van 7500 schade en 5200 kosten is niet onredelijk.

Eigen schuld

HR 21-09-2007 BA7624 Eigen schuld moet op bgk toegepast worden

Ongeval met paard; 50% eigen schuld bij benadeelde. De Hoge Raad stelt voorop dat wanneer een schadevergoedingsplicht op de voet van art. 6:101 BW wordt verminderd, ook de verplichting om de in art. 6:96 lid 2 BW bedoelde kosten te vergoeden in beginsel in dezelfde mate wordt verminderd, zij het dat de billijkheidscorrectie tot een andere verdeling kan leiden. De Hoge Raad oordeelt vervolgens dat de redelijkheid van art 6:96 lid 2 BW niet kan meebrengen dat de verplichting van de aansprakelijke persoon om die kosten te vergoeden verdergaand in stand blijft dan de billijkheid van art. 6:101 lid 1 in de omstandigheden van het geval eist. De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht het beroep op de billijkheidscorrectie heeft verworpen.

No cure no pay

HR 23 mei 2003, NJ 2003, 518 bij voortijdige beëindiging no cure no pay is uurloon verschuldigd

Het bepaalde in artikel 7:411 BW, inhoudende dat een opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen loon verschuldigd is aan een opdrachtnemer bij een voortijdige beëindiging van een overeenkomst, is ook van toepassing op overeenkomsten van opdracht, waarbij partijen een "no cure no pay"- afspraak zijn overeengekomen.

Overheid

Overheid formele rechtskracht bestemmingsplan Kroon deskundigenkosten konijnen HR 19-1-1996 RvdW 96, 39 Deskundigenkosten gemaakt in de fase van bezwaar zijn niet redelijkerwijze gemaakt. In de beroepsfase evenwel ziet de be­langhebbende zich tegen­over een bestuursorgaan geplaatst dat door specifieke kennis in een voordeelspositie verkeert waardoor de kosten van rechtsbijstand die ongelijkheid opheffen en daardoor redelijk zijn.

Rechtsbijstandverzekeraars

Rb Alkmaar 12-05-2010 ECLI:NL:RBALK:2010:BO6932 Rechtsbijstandsverzekeraar subrogeert ook in de BGK

Cass 16-11-2006 JT 2007, 14 In België zijn advocaatskosten verhaalbaar, ook voor rb-verzekeraars zie advocatenhonoraria en Capita selecta ec. recht Brussel.

Hof Amsterdam 20-07-2006 niet gepubliceerd materiële schade

Ook bij materiële schade zijn de bgk vorderbaar en subrogeert de verzekeraar in de rechten van de verzekerde.

Deskundigenkosten afspraak rechtsbijstandsverzekeraars wa-verzekeraars NORA regeling

Overeenkomst: Per 1-9-97 f 1680 per letseldossier, jaarlijks op 1-1 te verhogen met f 25. Wettelijke rente niet verschuldigd, schulddeling, pro rata vergoeding. Niet toepasselijk bij een civiele procedure. Indien behandeling door derden met instemming verzekeraar wordt dat bekend gemaakt. Indien behandeling door derden zonder instemming fixatie kosten tot dat moment op 40%. Evenement voor 1-1, minnelijke regeling na 1-1 dan bedrag van na 1-1.

Verbond Circulaire AAA 98, 12

Per 1-1-1998 f 1782: De vaste verhoging van f 25 per jaar wordt per 1-1-1999 vervangen door de gecorrigeerde loonindex van in totaal 5,2%. Het bedrag van f 1782 wordt per de laatste datum f 1875.

Rb Amsterdam, 29-11-1995 NJ 96, 292 redelijkheid verwijzen naar rechtsbijstandverzekeraar

De rechtsbijstandsverzekerde mag niet naar de verzekeraar verwezen worden, de kosten van een advocaat zijn vorderbaar al zijn die van een rechtsbijstandsverzekeraar lager.

Hof Amsterdam 17-3-1994 VR 94, 229 Rechtsbijstandverzekeraar intern natura art. 56 Rv, hoogte

De interne en externe kosten van een rechtsbijstandsverzekeraar zijn vorderbaar door subrogatie met als enige beperking heteen de verzekerde zou hebben kunnen vorderen. De interne kosten van f 175 p.u. voor een bedrijfsjurist van de Das zijn vorderbaar.

Regresnemers

Regresnemer deskundigenkosten Defensie, ministerie Verbond Circ. AAA 96, 11
Het Ministerie van Defensie heeft zich per 29-10-1996 aangesloten bij de Regeling Buitengerechtelijke Kosten. Over de hoedanigheid van loondoor­betaler is geen vooroverleg gevoerd. Omdat de regeling het basisprincipe van vorderbaarheid van bui­tengerechtelijke kosten volgt is het niet de bedoeling dat VOA vorderingen onder de regeling zullen vallen.

Zie verder Verbond circ. AAA 96/15
Ministerie van Defensie doet mee, maar niet voor VOA vorderingen omdat daarvoor geen verhaalsrecht bestaat (vgl. ABP / v.d. Wal, HR 18-2-1994 RVDW 94, 59 VR 94, 148).

Regresnemers deskundigenkosten Ziekenfonds HR 5-12-1997 RvdW 97, 245
Deskundigenkosten van een ziekenfonds zijn vorderbaar als deze ontstaan zijn uit de weigerachtige houding van de wa-verzekeraar om de schade te betalen. De Zieken­fondswet verzet zich daar niet tegen. Let op de goed gemotiveerde conclusie van de AG Hartkamp.

Regresnemers deskundigenkosten Ziekenfonds Hof Arnhem, 22-10-1996 VR 97, 59
Het ziekenfonds komt geen vordering voor buitengerechtelijke kosten toe omdat de ZFW daar niet in voorziet.

Regresnemers deskundigenkosten ZFW 83b Hof Amsterdam, 23-2-1995 VR 96, 93
In tegenstelling tot de zaak Ned. Bureau / ABP HR 18-2-1994 RvdW 94, 59 grondt het ziekenfonds haar vordering niet op de ZFW art. 83b maar op art. 6:96 BW. Derhalve zijn die verplaatste kosten vorderbaar.

Werkgever

werkgever loondoorbetaling 6:107a 6:96 BW deskundigenkosten incassokosten aanmaning
(art. 6:96 onder b: redelijke kosten ter vaststelling van aansprake­lijkheid) De werkgever wist dat de verzekeraar de aansprakelijkheid had erkend en kan derhalve niet de deskundigenkosten ter vaststelling van aansprakelijkheid.
(art. 6:96 onder b: redelijke kosten ter vaststelling van schade) Als loonadministratie voerend werkgever behoefde de werkgever geen advocaat om bruto netto te berekenen terwijl uit de wettekst blijkt dat het vorderings­recht slechts netto is. Ook voor het verkrijgen van de medische machtiging was geen advocaat nodig nu de verzekeraar onweersproken gesteld heeft dat zij voor de vereiste machtiging kon zorgen.
(art. 6:96 onder c: redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte) De kosten van de enkele aanmaning komen voor vergoe­ding als buitengerechtelijke incassokosten in aanmerking en kunnen op f 350 gesteld worden, zijnde 15% van het aangemaande bedrag.
De incassokosten over de gevorderde buitengerechtelijke kosten moeten worden afgewezen, daar het de werkgever op voorhand duidelijk was dat in de verzekeraar niet bereid was in der minne daarvoor betaling te verrichten zodat die kosten aangemerkt moeten worden als kosten ter voorbereiding van een procedure die onder art. 57 Rv vallen. Kg Rotterdam 27-10-1998
(Zie ook: Kg Leeuwarden 27-10-1998 De werkgever moet in staat worden geacht zelf opgave te doen van haar loonschade. In het geval op grond van art. 6:96 BW vermogensschade wordt gevor­derd en de crediteur er bij aanmaning niet op heeft gewezen dat de vordering bij uitblijven van betaling uit handen gegeven zal worden zal de eerste brief van de incassogemachtigde als een dergelijke aanzegging beschouwd worden. Deskundigen- c.q. incassokosten zijn in deze omstandigheden niet vorderbaar. vgl Kg Wageningen 18-11-1998, jur 72 PrG 1998, 5096 Het moge zo zijn dat de verzekeraar de grondslag voor aansprakelijk­heid onmiddellijk heeft erkend, doch de omvang van de vordering alsook de causaliteit is in discussie geweest. Bovendien valt niet in te zien waarom een claimgerechtigde zich op voorhand voorziet van deskundige bijstand, waar hij zich geconfronteerd weet met een verzekeringsmaatschappij die vele ter zake deskundige personeelsle­den in dienst heeft. )

Werkgever loondoorbetaling deskundigenkosten Kg Tilburg 24-9-1998 Jur 65
De gedaagde is in beginsel niet gehouden buitengerechtelijke kosten te vergoeden wanneer deze zonder discussie aansprakelijkheid heeft erkend en vervolgens de vordering na ontvangst daarvan heeft betaald. Als de eiser evenwel redelijkerwijze heeft moeten aanmanen is een redelijke en gebruikelijke maatstaf om als deskundigenkosten 15% over de hoofdsom aan te merken.

Schuldvraag

Schuldvraag deskundigenkosten
De vergoedingsplicht wordt verminderd omdat de kosten deel uitmaken van schade als bedoeld in 6:96 BW. Hof Amsterdam 9-12-1993

Tuchtrecht

HR 10-1-2003 NJ 2003, 537 Tuchtrechtelijke maatregel geldt niet als redelijke maatregel ter vaststelling van aansprakelijkheid

Hof Den Bosch 20-02-2008 niet gepubliceerd C 0401201 /BR Koste nvan een tuchtrecht procedure geen BGK, evenmin als contacten met de pers

Schade