Verzekering

01-08-1991, fiscale aspecten collectieve ongevallenverzekering.
07-03-1996, uitkering auto inzittendenverzekering belastare bedrijfswinst.
2010-09-23 Belastbaarheid ongevallenverzekering.

Hof Arnhem, 10 juli 2012  BX4777 niet uit arbeidsovereenkomst voortvloeiende uitkering maar in verband met werkgeversaansprakelijkheid verricht is vrij van heffing

Een politieagent reed met zijn motor in een tankval.  Hij ontving van zijn werkgever een smartegelduitkeringen op de voet van art. 54a Barp. Deze uitkering uit hoofde van de collectieve dienstongevallenverzekering is belast. De andere uitkering betrof de uitkering uit de collectieve privé-ongevallenverzekering. Deze tweede verzekering werd door de werkgever gesloten in verband met een (mogelijke) claim wegens werkgeversaansprakelijkheid. De uitkering werd uitbetaald aan de werkgever en vervolgens door de werkgever aan de agent doorbetaald. Er bestond geen rechtens afdwingbare toezegging van de werkgever.

(CV: Het betrof hier een gewone ongevallenverzekering waarin een verzekerde som was gedekt. Er is geen volledige zekerheid of een uitkering uit een SVI-, WEGAM-polis e.d. belastbaar is. Deze verzekeringsvormen voorzien in uitkeringen wegens werkgeversaansprakelijkheid, hetzij uit art. 7:658, hetzij uit art. 7:611 BW.
Met art. 7:658 BW gaf de werkgever invulling aan het begrip onrechtmatigheid. Voor de betreffende aansprakelijkheid is de arbeidsovereenkomst fiscaal gezien niet de oorzaak van de uitkering omdat de aansprakelijkheid in beginsel ook zou bestaan zonder arbeidsovereenkomst, hetgeen voortvloeit uit HR 29-06-1983; BNB 1984, 2). Voor een uitkering verband houdende met art. 7:611 BW is in beginsel een arbeidsovereenkomst een absolute voorwaarde. Het hof spreekt in algemene termen over werkgeversaansprakelijkheid. Derhalve kan dit arrest dienen ter ondersteuning van het uitgangspunt dat uitkeringen verband houdend met art.7:611 BW niet belastbaar zijn en de verzekeraar geen loonbelasting moet inhouden.
Tot 2010 kwam het voor dat de politie zelf de premies betaalde voor de collectieve privéongevallenverzekering. Daarna betaalden de ambtenaren die premie altijd zelf of waren niet verzekerd).

Belasting