Overheid

Belasting.

Rijk

Het Rijk is de verzamelnaam voor alle ministeries, Hoge Colleges van Staat en de Rechterlijke Macht. Het Rijk, de gemeenten, provincies, waterschappen, wetenschappelijke instellingen, het onderwijs en de politie vormen samen de Nederlandse overheid.
Het Rijk heeft een politieke opdrachtgever, vertegenwoordigd door de ministers. De Rijksmedewerkers oftewel 'ambtenaren' adviseren de minister, ze ontwikkelen, monitoren en evalueren beleid en verzorgen de beleidsuitvoering, vaak samen met andere overheden. De ministers zijn politiek verantwoordelijk en worden gecontroleerd door de Kamerleden. De ambtelijke leiding ligt in handen van de secretarissen-generaal.
Het Rijk, ook wel de centrale overheid genoemd, is een onderdeel van de overheid. Het Rijk is de verzamelnaam voor alle ministeries, Hoge Colleges van Staat en een aantal Rijksdiensten in Nederland. Gemeenten vallen niet onder het Rijk, maar onder de overheid.

Brandweer zie bestuur, regres

1979-01-26 ABRS Art. 2 VOA vordering is civielrechtelijk van aard.
2002-07-24 Regres VOA ABP beperking tot 5 jaar
.

VOA civiel plafond deskundigenkosten overlijdenskans eindleeftijd 65+ VUT

Weduwepensioen na 65 is verhaalbaar. (Hagoort HR 15-2-1985 NJ 86, 687) weduwen pensioen is een uitkering ter zake een de ambtenaar overkomen ongeval uit een rechtspositieregeling van de ambtenaar.
De pensioenopbouw uit de periode voor ongeval mindert het vorderingsrecht niet. Ook heeft het geen invloed op het civiele plafond daar de opbouw voor de bepaling daarvan moet worden weggedacht.
Beperking door sterfte is aanvaardbaar tot de eindleeftijd van de weduwe niet van de ambtenaar, aangezien het ABP door de rechtspositieregeling gehouden is tot aan het pensioen van de weduwe uitkeringen te verlenen. De aard van het weduwepensioen ondervindt geen invloed op het moment van het berei­ken van de eindleef­tijd van de ambtenaar. Wel kan het civiel plafond beperkt worden daar het causaal verband met het ongeval verbroken is op het moment dat de ambtenaar statistisch niet meer in leven zou zijn.
Aangenomen moet worden voor de bepaling van het civiel plafond dat de ambtenaar van de VUT gebruik zou hebben gemaakt. De weduwe en ABP moeten het bewijs leveren dat dat niet het geval zou zijn nu het over­grote deel van de ambtenaren daarvan gebruik maakt.
De omvang wordt bepaald door het salaris van de ambtenaar en opbouw van zijn pensioenrechten tot de pensioenleeftijd. Daarbij wordt niet gere­kend met VUT omdat de uitkering geheel uit een rechtspositieregeling voortvloeit.
De buitengerechtelijke kosten behoren niet tot de kosten bedoeld in art. 2 VOA en zijn niet vorderbaar. (Het ABP procedeert voort in andere zaken, zich daarbij niet op art.2 VOA maar op art.6:96 BW baserend). Ned. Bureau / ABP v.d. Wal HR 18-2-1994 RVDW 94, 59 VR 94, 148 NJ 95, 607 Zie ook HR 22-6-1990, NJ 91, 760.

VOA WAM discriminatie contante waarde benadeelde
Het lichaam dat een verhaalsrecht ex art. 2 VOA toekomt moet aangemerkt worden als benadeelde ingevolge de WAM .
Voor de uiteindelijke draagplicht van de veroorzaker maakt niet uit dat de gewonde al dan niet in overheidsdienst werkzaam is.
De contante waarde van toekomstige uitkeringen is vorderbaar. HR 10-8-1994 RvdW 94, 159

VOA vut FLO stiefkinderen hertrouwen
FLO, vergelijkbaar met Vut, kan waar­schijnlijk zijn, stiefkinderen moeten ook in het kader van art. 1406 gelijk gesteld worden met natuurlijke kinderen, hertrou­wen moet aannemelijk gemaakt worden. HR 29-4-1994 RvdW 94, 105 VR 94, 221

VOA bruto netto AAW AAF
Letselschade is netto ongeacht blijvend of tijdelijk, gebaseerd op het civiel plafond. Netto mag AAW niet in mindering gebracht worden, maar de staat dient op de bruto vordering de bruto AAF in mindering te brengen. Aldus is vorderbaar de bruto-vordering - bruto AAF of indien dat lager is het civiel plafond. Sterpolis / Staat HR 25-2-1994 RvdW 94, 69

VOA werkgever verhaal collega
Het ABP heeft verhaal op de werkgever, gemeente WAO 91, ZW 52b en ZfW 83c niet van overeen­komstige toepassing. HR 10-12-1993 VR 94, 99 zie ook HR 29-6-1979, NJ 80, 33 VR 79, 93

VOA partner echtgenoot verhaal
De VOA staat geen verhaal op de echtgenoot toe. De VOA staat wel verhaal op de samenwonende partner toe. HR 25-1-1992 VR 94, 36 vgl. HR 26-6-1988, NJ 88, 536

VOA vaststelling schade contant letsel
De toepassing van de VOA moet in de praktijk zo eenvoudig mogelijk gehouden te worden. Er bestaat onvoldoende reden om bij letselschade af te wijken van de regel dat bij overlijdensschade de schade ineens moet worden vast­gesteld zoals in HR 13-12-1985, NJ 86, 246 mbt overlijden aanvaard. Staat / Piers HR 27-11-1987 NJ 89, 48

Regresnemers