Medische aspecten


Asbest.
Castro Adresgegevens 2004.
Dystrofie of CRPS I
Dystrofie bij ongevallenverzekering
Europese Schaal voor Invaliditeit, pdf. 2008
Psychisch letsel.
Medische paragraaf 2012 (pdf, docx) Bruikbare versie formulieren (doc)
Neurologische richtlijnen 1995-00-00 .
Nederlandse richtlijnen voor de bepaling van functieverlies en peperkingen bij neurologische aandoeningen nov. 2007 in pdf .
Nurologische Richtlijnen functieverlies – vijfde editie 2013 (pdf)
NOV richtlijnen AMA 6 (pdf) (txt).
NVN Richtlijnen Whiplash 1999-11-00 .
Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens. 2003
Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (pdf)
Simulatie en coaching.
Whiplash.

HNP
Medische expertise.
Operaties.

 

HNP

Rb Rotterdam 16-11-2011 BU4625 HNP is ongevalsgevolg

Rb Amsterdam 4-5-2011 BQ9930 hernia ongevalsgevolg

De rechtbank heeft in haar tussenvonnis van 9 augustus 2006 (zie rechtsoverweging 4.2) uitdrukkelijk en zonder voorbehoud beslist dat niet is komen vast te staan dat de HNP C6-7 ongevalsgerelateerd is,

Rb: Rechtbank 's-Hertogenbosch 12-10-2011 709636 nekhernia door trillingen op heftruck? Werknemer heeft bewijslast hernia door werk

Arbeidsongeschikt geraakt door nekhernia. Opgelopen door trillingen en schokken op heftruck. De kantonrechter oordeelt dat niet is weersproken dat werknemer schok- en trilbelasting heeft ondergaan. Op basis van expertiserapport niet zonder meer aannemelijk dat de werkomstandigheden de oorzaak vormen van de klachten. Werknemer dient dit verband aannemelijk te maken.

Rechtbank Utrecht 27 december 2010 293471 / HA RK 10-37 Ongepubliceerd .

Deelgeschil. Nekhernia ongevalsgevolg of niet? Conclusie van neurochirurg in op gezamenlijk verzoek verrichte expertise was ongevalsgevolg. 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat het rapport voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. 2. Predispositie: eventuele predispositie brengt niet mee dat de schade niet aan de dader kan worden toegerekend. Geen aanknopingspunten dat de klachten en beperkingen reeds bestonden vóór het ongeval. Rapport neurochirurg moet als uitgangspunt dienen. 3. BGK: In deelgeschil moet aanknoping worden gezocht bij het tarief dat door partijen is gehanteerd. De rechtbank acht uurtarief € 275 billijk, gelet op de

Rb Rotterdam 23-04-2010 BM9794 Hernia latent aanwezig

 Enerzijds zijn de geconstateerde afwijkingen aan de rug van eiser niet in direct verband te brengen met de mishandeling, omdat die afwijkingen door hun aard latent aanwezig waren.

Rechtbank Arnhem 10-3-2010 BL7619 hernia geen ongevalsgevolg

Rugklachten en lumbale hernia’s komen zodanig frequent voor dat het argument van de neuroloog Bernsen dat er wel een oorzakelijke verband is omdat betrokkene voor het incident deze klachten niet had en enige tijd na het incident wel wetenschappelijk onjuist is.”

Rechtbank Arnhem 4 december 2009 BK8786 geen causaal verband hernia ongeval

De kantonrechter oordeelt op basis van expertiserapport in samenhang met info behandelend arts dat geen causaal verband bestaat tussen ongeval en hernia (binnen 24 uur na ongeval klachten, pas 1 ½ jaar na ongeval naar neuroloog; al eerder rugklachten). De kantonrechter oordeelt voorts dat de zaak zich niet leent voor toepassing van het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid.

Rechtbank Amsterdam 18 november 2009 403588 / HA ZA 08-20 reisorganisatie niet aansprakelijk voor hernia na safari

Ter comparitie heeft [Benadeelde] verklaard dat hij in 1989 aan een hernia is geopereerd. Gelet daarop had het op zijn weg gelegen om met zijn specialist te overleggen of de onderhavige reis niet te belastend voor zijn rug zou zijn en/of de reisorganisatie om nadere informatie over de reis te wagen Dat heeft hij echter nagelaten. Gesteld noch gebleken is voorts dat Hij voorafgaand aan de reis heeft te kennen gegeven dat hij niet te veel tijd in de auto wilde/kon doorbrengen.

Hof 's-Gravenhage 17-2-2009 BH5648 hnp geen ongevalsgevolg

[de werknemer] heeft (aldus) niet aannemelijk gemaakt dat hij lijdt aan een ziekte of gezondheidsklachten, HNP,  welke door de werkomstandigheden kunnen zijn veroorzaakt, als hiervoor in rov. 5.1. bedoeld

Hof 's-Hertogenbosch 1 april 2008 BD5657

Onvoldoende is bewezen dat rugklachten het gevolg zijn van het ongeval; uit medische gegevens blijkt dat werknemer reeds chronische rugklachten had. Indien schending zorgplicht komt vast te staan, volgt deskundigenbericht.

Rechtbank Middelburg 2 april 2008 BC8817 Hernia geen ongevalsgevolg

Vanaf 30 oktober 2006 tot 12 maart 2007 is zij voor 100% arbeidsongeschikt geweest en na die datum voor 50%. Sinds oktober 2007 – toen een nekhernia werd geconstateerd – is zij opnieuw volledig arbeidsongeschikt.

Rechtbank Leeuwarden 24 augustus 2007 BB2311 Hernia geen ongevalsgevolg

De deskundige:
Zoals eerder beredeneerd, acht ik de huidige klachten van mevr. [eiseres] van uitstralende rugpijn met wisselende, gedeeltelijk pseudo-neurologische verschijnselen, niet-somatisch bepaald en acht ik haar enkele maanden na het ongeval geconstateerde hernia van de tussenwervelschijf L5-S1 waarschijnlijk niet-traumatisch bepaald, zoals ik haar uitstralende pijnklachten en klachten van krachtsverlies bij neurologisch en neurochirurgische beoordelingen in de periode april-juni 2001ook niet beschouw als het gevolg van radiculaire prikkeling en uitval van wortel S1, veroorzaakt door deze hernia. Vanuit mijn beoordeling dat de enkele maanden na het ongeval vastgestelde hernia waarschijnlijk geen gevolg is van het ongeval en dus waarschijnlijk ook zonder ongeval zou zijn opgetreden, volgt dat de klachten die aan deze hernia of aan de gevolgen van de daarvoor uitgevoerde behandelingen worden toegeschreven, mijn inziens ook zouden zijn ontstaan als mevr. [eiseres] het ongeval niet was overkomen.
onvoldoende aannemelijk is geworden dat het ongeval van invloed is geweest op de nadien bij [eiseres] ingetreden lichamelijke beperkingen en dat dus niet is komen vast te staan dat zonder die val deze lichamelijke problemen zich níet zouden hebben voorgedaan.

HR Raad 27-4-2007 AZ6717 Zwaar tillen ongevalsgevolg werkgeversaansprakelijkheid

Ook naar de in 1998 gangbare normen en inzichten had een werkgever de verplichting ervoor te zorgen dat een werknemer die een zware last (omstreeks 50 kg) te tillen krijgt, ter voorkoming van het ontstaan van letsel de beschikking heeft over mechanische hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen. Het met de hand tillen van een zodanig gewicht door iemand tot wiens normale werkzaamheden dit niet behoort, levert een serieus te nemen gevaar op. Van een werkgever mag in het kader van de motivering van de betwisting van de stellingen van de werknemer worden gevergd dat hij in het algemeen de omstandigheden aangeeft die meer in zijn sfeer dan in die van de werknemer liggen (HR 17 november 2000, nr. C98/273, NJ 2001, 596), zoals over het gewicht van de oven die getild werd.

Rechtbank Amsterdam 24 april 2006 CV 03-4729 en CV 03 werkgever en rugklachten verhuizer

De kantonrechter heeft uit de medische stukken niet kunnen opmaken wat (benadeelde) nu precies mankeerde, en of er wel of geen sprake was van eerder letsel aan de achillespees, een oude hernia of andersoortige rugklachten

Medische expertise

RvT lll 91, 18 Overleg over de naam van de medische expert is vereist.

Rechtbank Utrecht 27-07-2005 LJN: AU0187 geen blokkeringsrecht bij ongevallenverzekering wel bij WAM

Verzoeker heeft de rechtbank verzocht de instructiebrief aan benoemde medisch deskundige aan te vullen met dat hem een beroep toekomt op het blokkeringsrecht als bedoeld in artikel 7:464 lid 2 sub b BW. De rechtbank wijst het verzoek af aangezien de inwerkingtreding van artikel 7:464 lid 2 sub b BW bij Besluit van 22 maart 2005 voor situaties bij ongevallenverzekering is uitgesteld tot 1 mei 2010 in tegenstelling tot bij WAM-situaties (HR 26 maart 2004 AO1330).

Vragen aan psychiater

Operaties

Hof 's-Hertogenbosch 10 maart 2009 BH5919 zenuwletsel na knieoperatie, omkeringsregel van toepassing

Medische aansprakelijkheid. Benadeelde heeft in 1997 zenuwletsel opgelopen bij knieoperatie. 1. Het hof oordeelt –anders dan de rechtbank – dat de arts in strijd met de toenmalige stand van de medische wetenschap, waarmee hij bekend behoorde te zijn, een te hoge druk bij de bloedleegteband heeft gehanteerd, waardoor de kans op het ontstaan van zenuwletsel is vergroot. 2. Causaal verband: omkeringsregel van toepassing. Het hof oordeelt dat de norm (blijkens vakliteratuur was norm: geen hogere druk dan absoluut noodzakelijk) ertoe strekt bepaalde specifieke gevaren, waaronder in elk geval het gevaar van compressieschade aan de zenuwen, zoveel mogelijk te voorkomen. In het onderhavige geval is die (veiligheids)norm door het gebruik van een druk van 450 mm Hg overtreden waardoor een verhoogd risico voor zenuwletsel in het leven is geroepen en heeft dit specifieke gevaar (zenuwletsel) zich gerealiseerd. Daarmee is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de omkeringsregel (vgl. HR 19-12-2008, LJN: BG1890).

 

Personenschade